Một cách nhanh chóng và dễ dàng để có được số lượng Users (tài khoản) trên Active Directory

 Khi điều tra một miền hiện có để nâng cấp hoặc dọn dẹp tiềm năng, cần phải đánh giá số lượng đối tượng Active Directory (AD) để quyết định số lượng bộ điều khiển miền là cần thiết. Đây cũng chỉ là thông tin hữu ích để thỉnh thoảng kiểm tra để theo dõi phần trăm tăng trưởng QUẢNG CÁO của bạn.

Cách kiểm tra số lượng thư mục hoạt động của bạn

Đăng nhập vào bất kỳ bộ điều khiển miền nào của bạn và đưa PowerShell lên với tư cách Quản trị viên. Nhập các lệnh sau để nhanh chóng kiểm tra số lượng cho từng danh mục:

(Get-ADUser -Filter *).Count
(Get-ADGroup -Filter *).Count
(Get-ADComputer -Filter *).Count
This format can also be used to count the number of users in an AD group:

(Get-ADGroup <group> -Properties *).Member.Count

 

Or the number of users in a specific Organizational Unit (OU):

(Get-ADUser -Filter * -SearchBase “OU=Users,DC=example,DC=com”).Count

 

This PowerShell command should work on most Windows Server versions; it’s been tested on 2008 R2, 2012 R2 and 2016.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post