Cách đặt lại mật khẩu hàng loạt của tất cả tài khoản người dùng trong OU trên Active Directory ServerĐặt lại mật khẩu của tất cả người dùng trong một đơn vị tổ chức OU cụ thể có thể là một quá trình tốn thời gian và công sức. Tuy nhiên, có những tình huống mà việc thiết lập lại này là quan trọng; chẳng hạn như sau khi nhập khẩu số lượng lớn hoặc do lo ngại về an ninh bảo mật. Trong Hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện việc đặt lại này bằng cách sử dụng các lệnh Powershell.

Làm theo các bước dưới đây để đặt lại mật khẩu của tất cả người dùng trong OU:

Lệnh sử dụng:

DSQUERY user "OU=TestOU,DC=www,DC=vdoc,DC=com" -limit 0 | DSMOD user -pwd Mật khẩu mới

Để tìm hiểu đường dẫn LDAP đến OU là gì, hãy làm theo các bước bên dưới:

Bước 1: Mở Quản lý người dùng Active Directory

Mở máy tính và người dùng Active Directory, nhấp chuột phải vào đơn vị tổ chức mà bạn muốn thay đổi mật khẩu và chọn thuộc tính.

 Mở máy tính và người dùng Active Directory, nhấp chuột phải vào đơn vị tổ chức OU mà bạn muốn thay đổi mật khẩu và chọn thuộc tính.


Bước 2: Đi tới Attributer EditorChọn tab Attribute Editor.

Giá trị tên phân biệt trong Trình chỉnh sửa thuộc tính là đường dẫn LDAP đến đơn vị tổ chức.

Bước 3: Mở dấu nhắc lệnh CMD

Để đặt lại mật khẩu, hãy mở dấu nhắc lệnh và nhập lệnh như trên

Bằng cách sử dụng các lệnh hiển thị trong bài viết này, bạn có thể thay đổi mật khẩu của tất cả người dùng trong một đơn vị tổ chức cụ thể.


Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post